Publikacje

Fundacja sfinansowała wydanie następujących publikacji:


ks. Antoni Dunajski, Naród – ojczyzna – społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida, Lublin 2002


Cyprian Norwid w nowej szkole, red. R. Doktór, Lublin 2004


Tadeusz Makowiecki, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, zebrali i opracowali E. Chlebowska i W. Toruń, Lublin 2012