„Dzieła wszystkie” Norwida


Fundacja wspiera finansowo wydanie pierwszej krytycznej edycji tekstów Norwida. Edycja Dzieł wszystkich będzie się składać z 17 tomów: I-II Wiersze, III-IV Poematy, V-VI Dramaty, VII-IX Proza, X-XIV Listy, XV-XVI Notatniki, XVII Albumy.

Komitet redakcyjny: Marek Buś, Adam Cedro, Piotr Chlebowski (sekretarz), Józef Fert, Jan Gotfryd, Julian Maślanka, Zbigniew Jerzy Nowak, Danuta Paluchowska, Jadwiga Rudnicka, Stefan Sawicki (redaktor naczelny), Rościsław Skręt, Zofia Stefanowska, Zofia Trojanowiczowa.

Merytoryczną opiekę nad edycją Dzieł wszystkich sprawuje Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Wydawcą jest Towarzystwo Naukowe KUL.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

VII: Proza I, w opracowaniu Rościsława Skręta (Lublin 2007)
X: Listy I, w opracowaniu Jadwigi Rudnickiej (Lublin 2008)
III: Poematy I, w opracowaniu Stefana Sawickiego i Adama Cedry (Lublin 2009)
IV: Poematy II, w opracowaniu Stefana Sawickiego i Piotra Chlebowskiego (Lublin 2011)
VI: Dramaty II, w opracowaniu Juliana Maślanki (Lublin 2014).

Zakup poszczególnych tomów edycji możliwy jest poprzez stronę księgarni internetowej Towarzystwa Naukowego KUL: (księgarnia)